Troféjakt på kystsel

Oppdatert 27.09.2023

Mens de norske polarselene slaktes kommersielt i en fangst som store deler av verden fordømmer, blir kystselene drept for misnøye og troféer.

Kystselene som lever langs Norgeskysten lider i det stille samme skjebne som våre landlevende store rovdyr: De forfølges fordi pressgrupper helst ikke ønsker at de skal leve her i det hele tatt.

I 2005 besluttet regjeringen å åpne for at utenlandske jegere skulle få adgang til kystseljakt – og gjorde dermed jakten til en turistattraksjon. Jakten var del av regjeringens strategi for å øke profitten i fra utnytting av havpattedyr.

Både steinkobbe, havert, ringsel og grønlandssel blir utsatt for jakt langs kysten – motivert av rekreasjon/turisme eller motvilje. 1

I 2005 besluttet regjeringen å åpne for at utenlandske jegere skulle få adgang til kystseljakt – og gjorde dermed jakten til en turistattraksjon.

Hvordan foregår kystseljakt?

Kystseljakt utføres med rifle fra en liten båt, og det er tillatt å skyte på selen mens de er i vannet og bare hodet stikker opp. 2 Å skyte på seler i vannet er ikke tillatt i kommersiell selfangst, fordi risikoen for å skadeskyte er for stor. Selfangerne har ønsket å legalisere det, men myndighetene mener det er uforsvarlig. 3 Likevel tillater de det de selv mener er uforsvarlig, når det gjelder kystsel. Jegerne som driver kystseljakt beskriver gjerne jakten som “krevende”, 4 i klartekst kan man heller si at risikoen for skadeskyting er svært stor.

Kystseljakt utføres med rifle fra en liten båt, og det er tillatt å skyte på selen mens de er i vannet og bare hodet stikker opp.

Faren for skadeskyting øker når kommuner innfører skuddpremie på seler. NOAH har gjentatte ganger opplevd at også rødlistede seler blir offer for skuddpremier, og klaget på dette. Det er eksempler på kommuner som har avsatt 100.000 kroner til skuddpremier for kystsel, og betalt 2000 per sel. 5 Skuddpremie er også en fare for bestandene, og i 2013 gikk Havforskningsinstituttet ut mot skuddpremie på sel: «Jeg synes det er risikabelt. Vi snakker om små selbestander, vi snakker ikke om fantasitallene som kommer fra fiskeriorganisasjonene», uttalte forsker Kjell Nilssen ved Havforskningsinstituttet. 6

Faren for skadeskyting øker når kommuner innfører skuddpremie på seler.

Selene jaktes på tett innpå yngletiden. Det drives fangst på steinkobbe fra 2. januar til 30. april og 1. august til 30. september. Jakten på havert fra januar/februar til september, avhengig av område, og ringsel og grønlandssel fra 2. januar til 30. september. Det er fylkeskommunen som gir tillatelse til jakt. 7 Kystselene lever i sosiale grupper, og tar ungene sine med på svømmetur når de bare er et par dager gamle. Moren henter også mat i vannet mens ungene venter på land. 8 Det betyr at man risikerer at mødre blir skutt mens ungene ikke kan klare seg selv.

Jakt på rødlistede seler

Av kystselene er eller har de fleste vært rødlistet på grunn av jakt og klimaendringer: Ringselen er nå listet som sårbar og man frykter de vil bli stadig færre pga. manglende is. I 2021 kom også havert på rødlista som sårbar. I 2010 var steinkobbe rødlistet som sårbar i Norge på grunn av intensiv jakt, men er nå listet som nær truet, trolig fordi man trappet ned jakten. Artsdatabanken. Norsk rødliste for arter. Ca. 700 kystseler dør også på grunn av annen menneskelig aktivitet hvert år. 9 Kystselene er i dag bare en brøkdel av det de naturlige bestandene var. Det finnes ca. 7600 steinkobber 10 og 3800 haverter ifølge Havforskningsinstituttet. 11

Selene jaktes på tett innpå yngletiden.

Regjeringen påstår imidlertid at selene det drives jakt på ikke er truet på tross av at de er rødlistet. I «Faktaark om selfangst» som ligger på regjeringens sider, står det å lese at «fangsten er begrenset til grønnlandssel, steinkobbe og havert. Selbestandene som det fangstes på er ikke truet.» 12 Denne teksten var den samme, da steinkobbe sto på norsk rødliste som sårbar fra 2010, og på tross av at den nå er nær truet på rødlista. 13 Den står slik på tross av at havert ble listet som sårbar i 2021, og det underslås også at polarselen grønlandssel er i nedgang.

Kvoter på kystsel

Fiskeridirektoratet setter kvoter for kystseljakt, og har satt «fri kvote» for grønlandssel over hele Norge, og også for ringsel i de tre nordligste fylkene – til tross for at arten er sårbar. Det er også lov å skyte 200 haverter og 346 steinkobber i 2023. 14

Fiskeridirektoratet setter kvoter for kystseljakt, og har satt «fri kvote» for grønlandssel over hele Norge, og også for ringsel i de tre nordligste fylkene – til tross for at arten er sårbar.

Over flere år beregnet Havforskningsinstituttet hvor grensen går før antall dyr som drepes hvert år vil true bestanden ytterligere. Men myndighetene overskred i årevis dette med over det dobbelte for både steinkobbe og havert, og kvotene for havert lå konsekvent høyere enn anbefalt i perioden 2003-2010.15 Men dette bekymret ikke politikerne – tvert imot: «Mitt klare råd (…) er at man øker uttaket av kystsel betydelig.», sa Høyres representant i 2010. 16

Politisk motvilje mot kystselene

Kystselene er på mange måter lik sine polare slektninger, men de bruker lengre tid på å oppdra ungene sine, og lever i flokker større deler av tiden. De er sosiale dyr, med et velutviklet lyd-språk og en variert, nysgjerrig og leken adferd. 17Dyr av begge artene kan bli opptil 35 år gamle. 18 ; De er en naturlig del av faunaen og burde være et normalt og velkomment syn langs kysten.

Men slik er det ikke. I 2010 debatterte Stortinget den hittil seneste stortingsmeldingen om havpattedyr, og flere politikerne avdekket at de tvert imot så på kystselene som direkte uønsket: Saksordfører for stortingsmeldingen, FrPs Harald Nesvik, uttalte: «Det er faretruende når vi nå stadig vekk får rapporter om kystsel som dukker opp på stadig flere områder. (…) Vi ser store kolonier dukke opp på svabergene. Dette er et problem.» 19

Kystselene lever i kolonier, og det er naturlig for dem å hvile seg på svabergene – altså burde ikke et slikt syn skremme noen. Men Nesvik beskrev hvordan han har hørt at 150 dyr ble sett på en øy i ett år, og at disse dyrene «utgjorde ca. 21 tonn med rovdyr (…)». «Hvor mye mer uttak av disse selene vil man sørge for å gjøre (…) for å sikre interessene til fiskerne og slik at det er mennesket som er øverst i næringskjeden, og ikke gråselen?», spurte han retorisk og ga assosiasjoner til rovdyr-debatten. 20

Uten tanke på at at var delvis rødlistede dyr man snakket om, fremmet Høyre og Fremskrittspartiet forslag om at «Stortinget ber regjeringen medvirke til en betydelig økning i fangsten av kystsel for å redusere bestanden og holde den på et lavt nivå i fremtiden.» Forslaget fikk riktignok ikke flertall – men det var trolig fordi regjeringspartiene av prinisppielle grunner ikke ønsket å steme for forslag fra opposisjonen. Arbeiderpartiets representant var på ingen måte mer positivt innstilt til selene, og hevdet at; «Kystselen vekker sterke negative reaksjoner mange steder i Norge. Lokalt kan kystselen oppleves som et problem og en plage med konsekvenser for livskvalitet og yrkesutøvelse.» Arbeiderpartiet listet opp de «problemene» hun mente kystselene forårsaket; «skader på (fiske)redskaper; selens konsum av kommersielle fiskeslag; spredning av kveis til fisk». 21

Politikere vil også ta livet av selene fordi de kan smitte fiskene med parasitter, som for eksempel torskekveis.

SVs representant nevnte forsiktig at «Ei av utfordringane vi står overfor, er at fiskarane og forskarane ikkje har den same oppfatninga av bestandstørrelse og konsum av fisk.». Dermed måtte forskere og fiskere «samarbeide» mer, i følge SV. 22

Selene er ikke «problemet»

Det er et reelt problem er at selene skader seg og dør i fiskeredskaper. 5% av kystselene som dør, drukner som «bifangst» på grunn av fangsredskaper for fisk. 23 Men andre steder i Europa ses dette på som et dyrevernproblem for selen, som fiskerinæringen plikter å løse ved å forebygge – ikke et problem for fiskeriene som «løses» ved å drepe seler. Forskere i Sea Mammal Research Unit i England forsket allerede i 2004 på tiltak som lyd-signaler på fiskenettene som kan holde sjøpattedyr unna. 24 I 2010 var NOAH alene om å fremme slike løsninger. Men i 2020 sendte Fiskeridirektoratet på høring et påbud om å bruke «pingere» på garn, for å redusere bifangst av sjøpattedyr. Og til og med Fiskarlaget fikk inn for forslaget. 25

Det siste ankepunktet mot kystselene, er det samme som har blitt brukt for å forsvare dreping av alle sjøpattedyr - de «spiser fisk».

Politikere vil også ta livet av selene fordi de kan smitte fiskene med parasitter, som for eksempel torskekveis. Men selv Fiskeridepartementet innrømmer at «det har vist seg at mengden torskekveis er lite avhengig av selbestandens størrelse.» 26 Igjen er det selvsagt lønnsomhet det dreier seg om: «Disse rundormene kan redusere
omsetningsverdien av fisk, særlig til levendefiskmarkedet.» 27 Fjerning av parasitter koster mer for den høyindustrialiserte fiskeriindustrien, men er ingen umulighet. Fjerning av selen koster mindre for fiskeriene – men mer for naturen. Regjeringen innrømmet at man «må» gå så drastisk til verks som utrydning dersom fiskeriene skal få det som de vil: ”Det er sannsynligvis ikke mulig å bli kvitt kveisproblemet uten at kystsel utryddes (…).” 28

Det siste ankepunktet mot kystselene, er det samme som har blitt brukt for å forsvare dreping av alle sjøpattedyr - de «spiser fisk». Det er særlig torsk man ikke unner selene. Havforskningsinstituttet beregnet for regjeringen at 10 000 steinkobber ville spist 300 tonn torsk, og samme antall havert ville spist 4000 tonn torsk. 29 Som kjent er det langt færre av begge arter.

Til sammenligning har turister og sportsfiskere, som representerer den minste delen av menneskets utnytting av fisk, årlig fanget 10 000 tonn torsk. 30

Stortingsmelding om sjøpattedyr fra 2004 innrømmet at påstandene om at kystselene «spiser opp fisken» er grunnløse: ”Det blir ofte fokusert på konflikten mellom kystsel og fiskerier. Bestandene av kystsel er imidlertid relativt små og virkningen av deres konsum på fiskebestandene er begrenset.” Stortingsmelding om norsk sjøpattedyrpolitikk 2003-2004 Forskere har over flere år avdramatiserert kystselenes innvirkning på «kommersielle» bestander, og viser at de spiser mest av ikke-kommersielle fiskearter. 31

Den virkelige motivasjonen for kystseljakt ser ut til å være økonomisk potensiale i jakt som turistattraksjon.

I 2018 gikk forsker Even Moland ved Havforskningsinstituttet ut mot myten om at kystselen "forsyner seg grovt av torskebestanden": "Torsk utgjør bare en marginal del av dietten." 32 I 2020 gikk forskere igjen ut mot myter om kystselene og torsken. 33 Havforsker Kjell Tormod Nilsen fra Havforskningsinstituttet uttalte: "Det er en myte at selen tømmer fjorder for kysttorsk, og det har vi visst lenge. Men hos flere fiskere som ser steinkobbe ligge på skjær langs kysten, så er ønsket at dyrene skal skytes fordi den spiser opp kysttorsken. Det gjør den altså ikke." 34

Kystsel offer for troféjakt

Den virkelige motivasjonen for kystseljakt ser ut til å være økonomisk potensiale i jakt som turistattraksjon. Stortingsmeldingen om sjøpattedyr er tydelig på at man ønsker økt kommersialisering av kystseljakten: ”Verdiene i selressursene kan lettest hentes ut gjennom
tilrettelegging av tilbud til jegere. Dette i form av tilrettelegging, utleie og guiding.”35

Fiskeridepartementet tok i 2005, etter den første stortingsmeldingen, en avgjørelse på at de ønsket å øke inntjeningen ved å fremstille skyting av sel som en eksotisk ferieforlystelse.

Fiskeridepartementet tok i 2005, etter den første stortingsmeldingen, en avgjørelse på at de ønsket å øke inntjeningen ved å fremstille skyting av sel som en eksotisk ferieforlystelse. Tiltaket plasserer Norge i samme kategori som land hvor truede ville dyr tilbys rike skyteglade turister – også kalt troféjegere.

I følge avisen Nationen har planen lykkes, og nå «strømmer jegere fra hele Europa til en selsom jakt på havets storvilt». Jegere fra Sverige og Danmark skal etter sigende være i flertall. 36

Kilder

 1. "Jakt på kystsel", Fiskeridirektoratet, lest 12.09.2023 https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Tema/Sjoepattedyr/Kystseljakt
 2. Stortingsmelding om norsk sjøpattedyrpolitikk 2003-2004
 3. “Norwegian sealing as seen from a sealers perspective”, Bjørne Kvernmo i “Prospects for further sealing in the North Atlantic: Proceedings of the 13th Norwegian-Russian Symposium, Tromsø, 25-26 August 2008, Pike, Hansen & Haug, IMR/PINRO; http://www.fiskeridir.no/fiske-og-fangst/ hoeringer/2010/foreslaar-aa-endre-reglene-for-utoevelse-av-selfangst
 4. "Kvoter for jakt på kystsel 2022", Norges Jeger og Fiskerforbund, 05.01.2022 https://www.njff.no/aktuelt/kvoter-for-jakt-pa-kystsel-2022
 5. "Sakspapirer, Møte for styret for nyskaping og omstilling, Lebesby kommune", 4.2.2009
 6. "Havforsker frykter for kystselbestandene etter økt "skuddpremie", Fiskeribladet, 15.02.2013 https://www.fiskeribladet.no/nyheter/havforsker-frykter-for-kystselbestandene-etter-okt-skuddpremie/8-1-29654
 7. "Jakt på kystsel", Fiskeridirektoratet, lest 12.09.2023 https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Tema/Sjoepattedyr/Kystseljakt
 8. “Behaviour and habitat
  selection of harbour seals along the Norwegian coast in relation to time, environmental conditions and resource distribution”, Trine Bekkeby, Biologisk Institutt UiO
 9. "Temasider", Havforskningsinstituttet, 2023 http://www.imr.no/temasider/sjopattedyr/sel/havert/status_rad_og_fangst/status_rad_og_fangst/nb-no
 10. "Status for kystsel. Anbefaling av jaktkvoter 2020", Nilsen og Bjørge, Havforskningsinstituttet, Møte i Sjøpattedyrutvalget, Tromsø, 24.-25.10.2019
 11. "Status for kystsel. Anbefaling av jaktkvoter 2020", Nilsen og Bjørge, Havforskningsinstituttet, Møte i Sjøpattedyrutvalget, Tromsø, 24.-25.10.2019
 12. "Faktaark om norsk selfangst", Regjeringen, 25.11.2009 http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/tema/handelspolitikk/wto/selfangst_wto/faktaark_sel.html?id=584202
 13. "Norsk rødliste for arter 2015", Artsdatabanken http://www.artsportalen.artsdatabanken.no/#/Rodliste2010/Vurdering/Phoca+vitulina/49953
 14. "Forskrift om kvoter i jakt på kystsel i 2023", Lovdata, 2022 https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2022-12-16-2380
 15. "Rødlista for arter 2021", Artsdatabanken, https://artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/7696
 16. "Stortinget - Møte tirsdag den 9. mars 2010 kl. 10", Stortinget, 09.03.2010 https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2009-2010/100309/11/
 17. "Underwater Vocalization and Subsequent Social Behavior of the Harbor Seal (Phoca vitulina richardsi) Near Hopkins Marine Station", Nicholson, T, (1997) ; McCulloch, S and Boness, D.J., 1999; "Mother/pup vocal recognition in the grey seal (Halichoerus grypus) of Sable Island, Nova Scotia,
  Canada", J. Zool., Lond, 2000
 18. "Temasider", Havforskningsinstituttet, lest 12.09.2023 http://www.imr.no/temasider/sjopattedyr/sel/steinkobbe/nb-no
 19. "Stortinget - Møte tirsdag den 9. mars 2010 kl. 10", Stortinget, 09.03.2010 https://www.stortinget.no/no/Saker-og-
  publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2009-2010/100309/11/
 20. "Stortinget - Møte tirsdag den 9. mars 2010 kl. 10", Stortinget, 09.03.2010 https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2009-2010/100309/11/
 21. "Stortinget - Møte tirsdag den 9. mars 2010 kl. 10", Stortinget, 09.03.2010 https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2009-2010/100309/11/
 22. "Stortinget - Møte tirsdag den 9. mars 2010 kl. 10", Stortinget, 09.03.2010 https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2009-2010/100309/11/
 23. Stortingsmelding om norsk sjøpattedyrpolitikk 2003-2004
 24. "SMRU Scientific Report", Sea Mammal Research Unit, natural environment Reasearch Council, 2004
 25. "Støtter påbud" Norges FIskarlag, 11.09.2020 https://fiskarlaget.no/stotter-pabud/
 26. Stortingsmelding om norsk sjøpattedyrpolitikk 2003-2004
 27. Stortingsmelding om norsk sjøpattedyrpolitikk 2003-2004
 28. Stortingsmelding om norsk sjøpattedyrpolitikk 2003-2004
 29. http://www.regjeringen.no/nb/dep/fkd/tema/fiske_og_fangst/hval_og_sel/faktaark-om-kystsel-i-
  norge.html?id=416201
 30. "Sjøfisketurisme i Norge – debatter, regulering, struktur og ringvirkninger", Trude Borch, Mikko Moilanen og Frank Olsen, Norut Tromsø, 2011
 31. “Behaviour and habitat selection of harbour seals along the Norwegian coast in relation to time, environmental conditions and resource distribution”, Trine Bekkeby, Biologisk Institutt UiO
 32. "Slår i hjel myten om at selen utrydder torsken", NRK.no, 11.01.2018 https://www.nrk.no/sorlandet/slar-i-hjel-myten-om-at-selen-utrydder-torsken-1.13860340
 33. "Diet composition and biomass consumption of harbour seals in Telemark and Aust-Agder, Norwegian Skagerrak", Sørlie, Nilssen, Bjørge & Freitas, 03.03.2020 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17451000.2020.1751205;
  "Her er svaret på hvor mye torsk steinkobber spiser", Havforskningsinstituttet, 01.07.2020 https://www.hi.no/hi/nyheter/2020/juni/her-er-svaret-pa-hvor-mye-torsk-steinkobber-spiser
 34. "– Nei, selen spiser ikke opp kysttorsken slår forskning fast", Fiskeribladet, 01.07.2020
 35. Stortingsmelding om norsk sjøpattedyrpolitikk 2003-2004
 36. "Kø for selsom jakt på havets storvilt", Nationen, 02.03.2018 https://www.nationen.no/ko-for-selsom-jakt-pa-havets-storvilt/s/5-148-294293
Hovedfoto: Brent Danley

Fakta

 • Kystselene, som lever lands Norgeskysten, blir drept for misnøye og troféer.
 • I 2005 besluttet regjeringen å åpne for at utenlandske jegere skulle få adgang til kystseljakt og gjorde jakten til en turistattraksjon.
 • Kystseljakt utføres med rifle fra en liten båt, og det er tillatt å skyte på selen mens de er i vannet og kun hodet stikker opp.
 • Flere kommuner har avsatt skuddpremier på kystsel.
 • Kystseler er eller har vært rødlistet på grunn av jakt og klimaendringer.
 • Flere politikere har uttalt at kystselen er uønsket.
 • Mange av argumentene for å drepe kystsel er motbevist av forskere, slik som at kystselen «spiser opp fisken.»
 • Den virkelige motivasjonen for kystseljakt ser ut til å være økonomisk potensiale i jakt som turistattraksjon.