Selfangstindustrien

Oppdatert 24.06.2023

Bare tre land i verden driver med kommersiell selfangst - Canada, Namibia og Norge. Dessuten har norske firmaer eierinteresser i kanadisk fangst. På grunn av selenes lidelser er produktene fra fangst forbudt i mange land.

Med unntak av Namibias fangst av pelssel, har Norge vært en sentral aktør i kommersiell selfangst verden over. Norge driver egen fangst, og er økonomisk involvert i verdens største fangst på grønlandssel som foregår i Canada. I tillegg har Norge vært økonomisk involvert i å fremme selfangst i Russland. Men i 2009 sa Russland stopp, og forbød fangsten.

Årlig drar 1-3 båter ut på selfangst.1 Antall seler som tas livet av hvert år er ca. 5000.2 I 2022 var "kvoten" på 11 548 seler i Vestisen og 7000 seler i Østisen.3 Norge drepte på det meste 300 000 seler i året, og er årsak til at arter nå er utrydningstruet. Canada fanger flest seler, og tok livet av opptil 400 000 seler årlig frem til 2010-tallet. Norge er en driver av også denne fangsten.

Nå er selene særlig sårbare på grunn av klimaendringer, og den massive fangsten har bidratt til at arter er truet.

Lenge hevdet norske myndigheter at selfangst var «nødvendig» for balansen i havet, selv om dette aldri har hatt vitenskapelig grunnlag. Nå er selene særlig sårbare på grunn av klimaendringer, og den massive fangsten har bidratt til at arter er truet. Selprodukter er forbudt i mange land på grunn av lidelsene selene utsettes for. I norsk selfangst har dessuten lovbrudd vært ren rutine, og forsvares fortsatt av fangstmennene. Myndighetene hevder likevel at fangsten er «etisk».4

Selunger drepes i yngletiden

Viltlovens bestemmelser om yngletidsfredning gjelder ikke for sel – de er en av de få artene hvor man tvert imot går etter dyrene i den aller mest sårbare perioden av deres liv. Stortingsmeldingen om sjøpattedyr fra 2004 sier: “Fordi unger gir bedre betalte produkter enn voksne dyr, må det forventes at fangerne primært vil gå etter unger.” Mellom 2004 og 2007 har ca. 70 % av de drepte grønnlandsselene i Vestisen (men ikke i Østisen) vært unger, og av klappmysene var gjennomsnittlig 85% unger.5

“Fordi unger gir bedre betalte produkter enn voksne dyr, må det forventes at fangerne primært vil gå etter unger.”
- Stortingsmelding om sjøpattedyr (2004)

Myndighetene har også stimulert til å fange flest unger. Lenge fikk selfangerne omregne kvotene til unger; det gikk “to og en halv” unger på hvert voksne dyr.6 For eksempel; isteden for å ta livet av 40 000 voksne dyr, hadde fangerne lov til å ta 100 000 unger i 2009. Per 2023 er ikke forskriftene lenger formulert slik.

Norge fanget diende selunger helt frem til 1989. På dette tidspunktet avslørte selfangstinspektør Odd F. Lindberg film av mødre som skrek mot fangstmennene mens ihjelslåtte unger ble dratt av gårde foran øynene deres. Dette skapte internasjonale reaksjoner, og fangsten på unger ble stoppet. I 1996 begynte ungefangsten igjen, men norske myndigheter hevdet at det nå bare er ikke-diende unger som slaktes.7

Imidlertid opplyste stortingsmeldingen (2004) at “en unge av grønlandssel anses som diende frem til 20. mars i Østisen og 10. april i Vesterisen. En klappmyssunge anses som diende frem til 20. mars. Som en følge av disse definisjonene er det ikke forbudt å ta en unge som dier etter disse datoene.”8 Både fangstmenn9 og inspektører har påpekt at det er diende unger på isen når de kommer: “Det ble observert flere nyfødte kvitunger lenge etter denne datoen (20.mars).”10 Sjøpattedyrrådet slår også fast at fangst av diende unger faktisk er lov: ”En videreføring av legaldefinisjonen vil innebære at en unge anses som diende frem til 10. april og at det som en følge av denne definisjonen ikke vil være forbudt å avlive en unge av grønlandssel som dier etter denne dato.”11

Fangstorganisasjonen Høge Nord Alliansen levner på sin side ingen tvil om at næringen selv vil drepe diende unger uansett dato: “Fangstsiden av næringen ønsker muligheten til kvitungefangst (…) Den interne uenigheten i næringen var etter vår vurdering utslagsgivende da myndighetene valgte å videreføre forbudet mot kvitungefangst i forbindelse med Sjøpattedyrmeldingen i 2004. Hadde næringen vært enig om at det var ønskelig med slik fangst, er vår bestemte oppfatning at da ville også myndighetene tillatt slik fangst.”12

Fangstnæringen vil drepe diende unger. De diende ungene er tilstede når fangstmennene ankommer. Myndighetene setter definisjoner som tillater at diende unger tas. Likevel hevder de hardnakket overfor det internasjonale samfunnet at Norge ikke fanger diende unger.13

De selungene som i følge myndighetene blir tatt livet av, er for øvrig ikke mer enn et par uker gamle unger. Den norske fangst-organisasjonen Høge Nord Alliansen lanserte begrepet “sel-ungdom”,14 som tydeligvis skulle gi assosiasjoner til noen det ikke var like lett å føle sympati for. Selungene er uansett ute av stand til å flykte eller forsvare seg når selfangerne kommer.

Selene lider under fangst

Våpnene som ble brukt i selfangstens begynnelse var gevær og hakapik i diverse former. Man heiste seler ombord fra iskanten ved å “hake” dem på en lang krok.15 Fortsatt drepes selene ved skudd eller hakapik, og fortsatt benyttes "krøking" hvor selene hakes opp i båten. Metoden er svært like i Norge og Canada. Selmottaket Riebers håndbok for selfangere oppfordrer selfangerne til ikke å bruke skudd, men hakapik, for ikke å ødelegge skinnet.16

Selfangstskutene er isgående skuter som baner seg vei inn mot isen der selene vandrer for å føde sine unger. Skutene ankommer rundt tiden da selene føder.17 Voksne seler skytes fra båten eller på isen, deretter skal de slås med hakapikens butte ende og krok. Så skal de blodtappes for å sikre død, men bare hvis “hensynet til videre fangst gjør det mulig” og ikke hvis det drives “plukkfangst”. “Plukkfangst” består i at mange voksne eller unger skytes fortløpende fra båten eller på isen, uten umiddelbar blodtapping.18

Voksne seler skytes fra båten eller på isen, deretter skal de slås med hakapikens butte ende og krok.

Ungene kan slås med hakapik eller “slagkrog” mens de er ved bevissthet, dvs. uten å skytes.19 Dyrene ligger på isen og ser hva som skjer rundt dem, og er samtidig ute av stand til å flykte effektivt. videodokumentasjon fra fangst i Canada viser tydelig selenes reaksjon: Ungene snur seg mot selfangerne og skriker, de prøver å forsvare seg, og de prøver å flykte.20 De kaver seg over isen, men siden de ennå ikke er ment å gå i vannet, er de for langsomme.

Selungene ligger ofte i grupper – og når selfangerne enten begynner å skyte inn i en slik gruppe eller bruke slå dyrene en etter en med hakapiken er det åpenbart at dyrene får panikk. De slaktes ned foran øynene på hverandre. I 2009 ble også film fra norsk selfangst frigjort, for første gang å flere tiår. Også dette materialet viser selenes panikk der de prøver å unnslippe ned i vannet, mens andre dyr blir tatt livet av rundt dem.21

“Skytingen er (…) meget krevende, da målet er lite og underlaget kan være i bevegelse".
- Stortingsmelding om sjøpattedyr (2004)

Inspektører har påpekt at: ”På minst 90% av selen har kulen truffet bløtvev og gått tvers gjennom dyret. Når man skyter på en sel er det stor fare for at kulen går videre og skader sel som ligger i nærheten.”22 Stortingsmeldingen om sjøpattedyr (2004) innrømmer at seler ikke er lette å ta livet av: “Skytingen er (…) meget krevende, da målet er lite og underlaget kan være i bevegelse". I tillegg til at det er vanskelig å treffe riktig, er det sterk økonomisk motivasjon for å få så mange dyr som mulig ombord: “Ved god fangst kan flere hundre bli fangstet hver dag.”23 Utstrakt skadeskyting er resultatet når mange dyr skytes raskt under dårlige forhold. Inspektører har også bevist at selfangerne ser på det som akseptabelt å skadeskyte med vilje, noe som er lovbrudd.

"Krøking” - å hake selen opp i båten mens den risikerer å være levende - ble forbudt i 1991, etter avsløringer fra selfangstinspektør Lindberg. Men i 2003 ble det tillatt igjen etter press fra næringen.24 Metoden risikerer å være ekstremt smertefull, og tillates hvis det er “ugustige” værforhold, hvilket det lett blir. Med økende klimaendringer og usikker is, blir det også stadig mer plukkfangst.

"Krøking" risikerer å være ekstremt smertefull, og tillates hvis det er “ugustige” værforhold, hvilket det lett blir.

I 2010 forsøkte Fiskeridirektoratet igjen å forby både krøking og plukkfangst,25 men forslaget ble skrinlagt av hensyn til næringen, som mente de ville tape penger om de ikke fikk fortsette med dette. Næringen er kjent for å sette penger over dyrevern. Som Fridtjof Nansen skrev i boken “Blant Sel og Bjørn” (1924): “Det gjelder å arbeide fort, og i hastverket tas det nok ikke alltid så nøye om ungene er slått helt døde før de blir flådd. Det påstås at den flådde selskrotten stundom kan levne til igjen og gå i vannet. I det hele er det vel en håndtering som ikke virker foredlende på mennenes følelsesliv.”

Veterinærrapporter har dokumentert en høy prosent av levende flådde dyr med samme type fangstmetoder som brukes i Norge Veterinærrapportene som har dokumentert sannsynlig flåing av levende dyr, er basert på analyser av filming fra luften av reell fangst, samt post-mortem undersøkelser av selenes hodeskaller. De konkluderer med at “fangsten resulterer i betydelige og uakseptable lidelser.”26

“The Scientific Opinion concluded that seals are sentient mammals that can experience pain, distress, fear and other forms of suffering.”
- ESFA (2007)

I 2007 evaluerte EFSA (europeisk myndighet for bl.a. dyrevelferd) selfangsten. EFSA fastslo i sin konklusjon: “The Scientific Opinion concluded that seals are sentient mammals that can experience pain, distress, fear and other forms of suffering.”27 Videre konkluderte EFSA at det var risiko for lidelse under fangsten, og følgelig har EU forbudt selprodukter.

Myndigheter dekket over lovbrudd og lidelse

Selv om norske myndigheter innrømmer at fangsten er vanskelig, har man i alle år hevdet at den er «etisk» og at dyrene ikke lider. Myndighetene hevder at “nærmere 100%” av selene dør “momentant”, basert på ett dyreforsøk fra 1995, utført av Fiskeridepartementets betalte konsulent Egil Ole Øen. 28Fangstmennene var i forsøket klar over at deres avlivinger ville registreres og benyttes til å beskrive skadeskytingsprosent for norsk selfangst.29 Forsøket representerer dermed ikke praktisk selfangst. Seler drept med hakapik ble ikke undersøkt, heler ikke voksen skutt sel. Øen fant at “98 % av ungene som skytes under plukkfangst, døde momentant”.30 Undersøkelsen går ikke inn på dødskriterier, som f.eks. hvor lang tid etter skuddet inspektøren kom frem til selen.

Selv om norske myndigheter innrømmer at fangsten er vanskelig, har man i alle år hevdet at den er «etisk» og at dyrene ikke lider.

En rapport som den norske Vitenskapskomiteen, VKM, laget i 2007 forbindelse med EUs kartlegging av selfangsten, benytter den samme rapporten som kilde til å hevde at avlivingen er “effektiv”.31 VKM hevder at ammunisjonen og våpnene som brukes under selfangst er “svært effektive”, og viser til en annen studie (ikke oppgitt) hvor man under kontrollerte forhold fant at selunger som ble slått i hodet med hakapilk døde av dette.32 VKM konkluderer med andre ord på et etter eget utsagt “begrenset datagrunnlag” med at de fleste selene dør med en gang, til tross for at undersøkelsene de baserer seg på ikke dreier seg om selfangst under reelle kommersielle forhold. Dette stemmer dårlig med studier som har observert faktisk fangst, og rapporter fra inspektører.

Norske myndigheter har feilaktig hevdet at selenes spesielle fysiologi som dykkende dyr “kan synes å bevege seg i lang tid etter at hjernen er ødelagt.

Norske myndigheter har også feilaktig hevdet at selenes spesielle fysiologi som dykkende dyr “kan synes å bevege seg i lang tid etter at hjernen er ødelagt, og at det er “biologisk umulig at en sel som er flådd (m.a.o. en skrott) kan være levende – uansett hvor mye den beveger seg.”33 Men nettopp på grunn av sjøpattedyrenes evne til å binde mye oksygen i blodet, kan deres nervesystem være i stand til å føle smerte over lengre tid; de må tape mer blod for at bevisstløshet skal inntre nettopp på grunn av sitt oksygenrike blod.34

Myndighetene har også bidratt til å dekke over lovbrudd i selfangstnæringen. Kritiske inspektørrapporter har blitt holdt tilbake fra offentligheten (i forbindelse med krøking og vinsjing av levende sel i 2005).35 De to store sakene i norsk historie hvor selfangstinspektører har gått ut offentlig og avslørt massive lovbrudd var da inspektør Odd F Lindberg (1988) friga filmmateriale, og inspektøren på Kvitungen (2009) gjorde det samme. I begge tilfellene ble inspektørene møtt med massiv hets fra fangstnæringen – og i det første tilfellet bidro myndighetene aktiv til denne hetsen og bortforklaringen av ulovligheter.

Statsstøttet fangst

Dagens selfangst ikke er lønnsom, og har ikke vært det på mange år. Men staten bidrar med å subsidiere 70-80 % av fangstmennenes inntekter. Også skinnforhandleren Rieber mottok i årevis statlig støtte for å drive sitt skinnsalg.36 Begrunnelsen for subsidiene, som har stått svart på hvitt i budsjettproposisjonene, er å "bidra til å opprettholde norsk selfangst".37 NOAH har jobbet mot subsidiene, og som resultat har de minsket drastisk. Likevel gis det fortsatt, per 2022, 1,5 millioner NOK til rederier som drar ut på fangst, og til mottak som er godkjent for produksjon av selolje.38 Hvorfor er selfangsten så godt økonomisk beskyttet av regjeringen i forhold til mange andre næringer? Selfangst- og fiskerinteresser (eierne av selfangstskutene driver gjerne fiske resten av året) har merkelig nok hatt stor politisk innflytelse i Norge. Disse interessene er sterkt overrepresentert i organer som bestemmer selens fremtid.39 Også i en ny stortingsmelding om sjøpattedyr av 2009, slås det fast uten videre begrunnelse at det er “et mål å holde oppe selfangsten i Vestisen”.40 Subsidiene begrunnes her med mangel på etterspørsel etter produktene…

Hvorfor er selfangsten så godt økonomisk beskyttet av regjeringen i forhold til mange andre næringer? Selfangst- og fiskerinteresser har merkelig nok hatt stor politisk innflytelse i Norge.

Helt frem til 2010- tallet var pelsen – særlig fra unger – det primære produktet fra selfangst. Men så begynte selfangerne å dumpe skinnene, fordi ingen lenger ville kjøpe selpels.41 I 2006 ga staten 2 millioner til et mottak for å brenne skinnene fordi det ikke var marked for dem.42 I 2010 ga Innovasjon Norge 500 000 kroner i statlige midler til et privat firma for å drive reklamevirksomhet for selskinn på det kinesiske og russiske markedet.43 Samme år meldte næringen om bunnnivå på skinnpriser. De mente selv at "inntektsmulighetene til næringa slik det ser ut i dag, ligger først og fremst i olje og kjøtt», men at også kjøtt har «begrenset marked».44

Det var «storproduksjon av selolje» som skulle «redde næringen». Fiskerinæringens forskningsfond ga hele 30 millioner til en bedrift for å utvikle produksjon av selolje i 2006.45 Men NOAH har nå fått flere store kjeder i Norge til å slutte med selolje, og størstedelen av verdensmarkedet er og blir stengt for alle selprodukter.

Fangstmennene selv kaller det en «manndomsprøve» og har uttalt at «vi tar denne turen som en opplevelse».

Selfangsten i Norge har alltid vært kun en ekstrainntekt for fangstmenn som ellers i året hadde annet arbeid. Fangsten er i de senere år gått stadig mer mot å være en «hobby» enn en næring. Fangstmennene selv kaller det en «manndomsprøve» og har uttalt at «vi tar denne turen som en opplevelse».46En selfangstinspektør innrømmet i 2019 at "størsteparten av (skutas) fangstfolk var uerfarne (...) de måtte selvsagt selv erkjenne, at det at skyte sel fra baugen av en båt, er noe ganske annet enn å drive jakt i land".47 Man kan spørre seg hvorfor norske skattebetalere, mot sin vilje, skal fortsette å subsidiere en hobby som går ut over dyr og natur.

Norge skyld i kanadisk selslakt

Canadas selfangst har årlige kvoter på 400 000. Siden 2019 har ca. 30 000 dyr årlig blitt drept av denne kvoten.48 Norge er en av de økonomiske hovedaktørene bak Canadas kontroversielle selfangst. Den største innkjøperen av selskinn i Canada er et norsk-eid selskap,49 og den norske regjeringen har gjennom årene gitt millioner i subsidier til dette selskapet.50

Det norske selskapet G C Rieber eier og opererer et kanadisk datterselskap kalt Carino. Mellom 20-30% av de norske sel-subsidiene gikk direkte til GC Rieber.51 Carino er den største selskinns-produsenten i Canada, og per 2010 kjøpte Rieber omtrent 70% av selskinnene på det kanadiske markedet hvert år.52 Norges fangst utgjorde mindre enn 10% av det totale antall selskinn som ble behandlet hos Rieber Skinn, mens de kanadiske skinnene utgjorde 90%.53 Inntil 2007, kunne man se hvor mange rå selskinn som ble importert til Norge, og tallet varierte mellom 100 000 og 150 000. Etter 2007 begynte Rieber å registrere innførte skinn som “behandlede” isteden, noe som førte til at antall ikke lenger oppgis.54

I 2008 la Rieber ned sine fabrikker for selprodukter i Norge, og all denne virksomheten ble lagt til Canada. Det norske selskapet oppga at de etter «en avtale med canadiske myndigheter er forpliktet til å foredle selskinnet i Canada».55

Et norsk selskap som har fått millioner i skattekroner, holder altså i gang den kanadiske selunge-slakten for å levere selolje primært for det norske markedet.

Norskeide Carino produserer fortsatt både pels og olje.56 I 2021 eksporterte Canada selolje-produkter for nesten 2 millioner kroner. Den største importøren var Norge, deretter Japan, Hong Kong, Sør-Afrika, Sør-Korea og Kina.57 Et norsk selskap som har fått millioner i skattekroner, holder altså i gang den kanadiske selunge-slakten for å levere selolje primært for det norske markedet. Dette markedet skrumper imidlertid nå inn som følge av NOAHs kampanje.

Dyr er utrydningstruet på grunn av selfangsten

Selfangsten slik den foregår i Norge i dag begynte på 1800-tallet. I 1867 begynte man å fange grønlandsseler i Østisen, men antall dyr drept har man tall på kun fra 1875. Grønlandsselene i Vestisen ble utnyttet av fangstmenn fra Nederland, England, Tyskland og Danmark før Norge kom på banen. Først i 1846 kom nordmennene til området – for øvrig ble selfangsten her startet av Svend Foyn, mannen som senere skulle stå ansvarlig for den norske hvalfangsten som brakte flere hvalarter på randen av utryddelse.58

De første registreringene er på ca. 15 000 dyr, men opp mot 1900-tallet vokste antall drepte dyr til 100 000 årlig, med en topp på 1920-1930 hvor 200-300 000 dyr ble tatt livet av hvert år.59 Denne fangsten satte dype spor i populasjonene.60

Klappmyssene ble fanget mer intensivt etter 1920, da man fant områdene hvor de fødte ungene sine. Antall dyr drept var ca 40 – 60 000 årlig frem til 1950-tallet – denne kvoten bidro til å knekke bestanden.61 Under andre verdenskrig ble det en pause i fangten, men den ble gjenopptatt, og antallet drepte dyr var jevnt høyt frem til 1955.

Stikk i strid med fiskeridepartementets eget utsagn i 2006 om at bestandene var “økende”, viste det seg at det var vanskelig å finne klappmyss og vanskelig å vite hvor mange de egentlig var.

I 2006 ble 13 390 grønlandsseler og 3640 klappmysser drept – dette var det siste året man tillot kommersiell klappmyssfangst. Stikk i strid med fiskeridepartementets eget utsagn i 2006 om at bestandene var “økende”,62 viste det seg at det var vanskelig å finne klappmyss og vanskelig å vite hvor mange de egentlig var. Dermed ble det stans i fangsten fra 2007.63 I 2009, det siste året hvor den nå sterkt truede klappmyssen ble fangstet, kunne 400 klappmyser fanges (som “forskningsfangst”).64 Det var den maksimale kvoten man kunne kalle “forskningsfangst”, men bakgrunnen for å vedta den var at næringen ønsker så høy fangst som mulig tross forbud.65 Grønlandssel fanges fortsatt – selv om ungeproduksjonen er sterkt redusert og de også er truet av klimaendringer. Les mer om økologi.

Selfangerne drev også andre dyr til utrydningstruet status: Frem til 1950-tallet ble et antall hvalross drept hvert år.66 Hvalross er nå sårbar på norsk rødliste. Det var vanlig å fange inn og bringe med seg isbjørnunger (hvorpå mødrene ble drept) – 30 294 levende isbjørnunger og over 20 000 døde isbjørner ble brakt i land av selfangere i perioden 1871 til 1973 (da isbjørnen ble fredet).67 De levende bjørnungene ble solgt til sirkus og dyrehager. Isbjørn er rødlistet som sårbar både i Norge og i verden.

Kilder

 1. Store norske leksikon. “Selfangst”. 21.07.2021.
 2. https://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-2021-51
 3. Lovdata. Forskrift om regulering av fangst av sel i Vesterisen og Østisen i 2022. FOR-2022-03-29-485.
 4. «Faktaark om norsk selfangst», regjeringen.no, seksjon tema/næringsliv/handel, sist lest 30.01.2023.
 5. Utregnet på bakgrunn av fangststatistikk for årene 2004-2007, gjengitt i Saksdokumenter til møte i Sjøpattedyrrådet for de aktuelle årene. ( 2004: 78 % unger grønnlandssel og 79% unger klappmys; 2005: 65% UNGER GRØNNLANDSSEL VEST, 11 % UNGER GRØNNLANDSSEL ØST OG 95% UNGER KLAPPMYS; 2006 70% UNGER GRØNNLANDSSEL VEST, 1 % UNGER GRØNNLANDSSEL Øst og 85% unger klappmys; 73 % unger grønnlandssel vest og 4% unger grønnlandssel øst)
 6. Stortingsmelding nr. 27 (2003-2004) Norsk sjøpattedyrpolitikk, Fiskeridepartementet
 7. Stortingsmelding nr. 27 (2003-2004) Norsk sjøpattedyrpolitikk, Fiskeridepartementet
 8. Stortingsmelding nr. 27 (2003-2004) Norsk sjøpattedyrpolitikk, Fiskeridepartementet
 9. “Norwegian sealing as seen from a sealers perspective”, Bjørne Kvernmo, i “Prospects for further sealing in the North Atlantic: Proceedings of the 13th Norwegian-RussianSymposium, Tromsø, 25-26 August 2008″, Pike, Hansen & Haug, IMR/PINRO
 10. Inspektørrapport, Renate Nilsen, selfangstinspektør 1999
 11. Saksdokumenter til møte i Sjøpattedyrrådet 2008
 12. “Risikoanalyse sel og hval”, Høge Nord Alliansen, FHF prosjekt 221034, 2006
 13. Norsk.dk. “Fangst av diende unger, dvs. unger som ikke er forlatt av moren, tillates ikke i norsk selfangst.”, sist lest februar 2009
 14. Høge Nord Alliansens represetant i debatt med NOAH om sel 1996
 15. NRK. Ishavsfangsten. Serie om norsk polarhistorie. 18.04.2005
 16. “The use of shot is strictly prohibited as this ruins large areas of the pelt and meat.” fra Sealers Handbook, Carino Company Limited,http://www.gcrieberskinn.no/
 17. “Norwegian sealing as seen from a sealers perspective”, Bjørne Kvernmo, i “Prospects for further sealing in the North Atlantic: Proceedings of the 13th Norwegian-RussianSymposium, Tromsø, 25-26 August 2008″, Pike, Hansen & Haug, IMR/PINRO
 18. Stortingsmelding nr. 27 (2003-2004) Norsk sjøpattedyrpolitikk, Fiskeridepartementet
 19. Stortingsmelding nr. 27 (2003-2004) Norsk sjøpattedyrpolitikk, Fiskeridepartementet
 20. Videodokumentasjon fra selfangsten på www.hsus.org og www.ifaw.org
 21. Filmmateriale fra "Kvitungen", 2009, tillegg inspektørrapport av Liv Greve Isdahl
 22. Inspektørrapport, Renate Nilsen, selfangstinspektør 1999
 23. Stortingsmelding nr. 27 (2003-2004) Norsk sjøpattedyrpolitikk, Fiskeridepartementet
 24. Nordlys. “Anmeldt for ulovlig fangstmetode”. 06.03.07.
 25. Fisk.no. “Vil forby krøking av selunger”. 22.11.2010.
 26. Veterinary Report: Canadian Commercial Seal Hunt Prince Edwards Island March 2001, IFAW
 27. Animal Welfare aspects of the killing and skinning of seals – Scientific Opinion of the Panel on Animal Health and Welfare, EFSA-Q-2007-118, 06.12.07
 28. Stortingsmelding nr. 27 (2003-2004) Norsk sjøpattedyrpolitikk, Fiskeridepartementet
 29. “Rapport Veso Prosjekt 1279: Avliving av selunger. Praktisk utprøving og registreering av godkjente avlivingsmetoder”, Egil Ola Øen, VESO, NVH, 1995
 30. “Rapport Veso Prosjekt 1279: Avliving av selunger. Praktisk utprøving og registreering av godkjente avlivingsmetoder”, Egil Ola Øen, VESO, NVH, 1995
 31. Scientific Opinion on animal welfare aspects of the killing and skinning in the Norwegian seal hunt, Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM), 08.10.07
 32. Scientific Opinion on animal welfare aspects of the killing and skinning in the Norwegian seal hunt, Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM), 08.10.07
 33. Stortingsmelding om norsk sjøpattedyrpolitikk 2003-2004
 34. “Troubled Waters”, Brakes, Butterworth, Simmonds & Lymbery, WSPA, 2004
 35. Nordlys, 06.03.07, http://www.nordlys.no/nyheter/article2625521.ece
 36. Stortingsmelding nr. 27 (2003-2004) Norsk sjøpattedyrpolitikk, Fiskeridepartementet
 37. https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/initiativsaker/tilskudd_til-_selvforsvarskurs/fiskeridep-tilskuddsforvaltning-svar-18-april.pdf
 38. Fiskeridirektoratet. “Tilskudd til selfangst 2022” 09.03.2022.
 39. Stortingsmelding nr. 27 (2003-2004) Norsk sjøpattedyrpolitikk, Fiskeridepartementet: Beskriver sammensetning av Sjøpattedyrrådet; 10 av 11 medlemmer er representanter fra ulike næringsorganisasjoner og 1 er representant fra Fiskeridirektoratet.
 40. Stortingsmelding nr. 46 – Norsk Sjøpattedyrpolitikk, Fiskeri- og kystdepartementet, 2009
 41. Altaposten. «Tjente tønnevis med penger» 04.08.2011
 42. Aftenposten. “Brenner selskinn med statsstøtte” 31.05.2006.
 43. «Norsk Sjøpattedyrpolitikk i Stortinget – sak 11 den 9. mars 2010″, brev til Stortingspresidenten» Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen, «Behandling av St. meld nr. 46 (2008-2009)
 44. Fiskebåt.no. “Vil ha nye tiltak for selfangsten”.
 45. Intrafish. “Edle dråper selolje” 21.06.2006.
 46. iFinnmark. “Dette kan bli det aller siste norske selfangsttoktet” 27.03.15.
 47. Inspektørrapport av Anne Moustgaard, 02.06.2019
 48. Newsweek. “Seal Slaughter Starts in Canada Just Weeks After Mothers Give Birth” 17.03.2022.
 49. Industry Canada Trade Statistics, http:/strategis.ic.gn.ca, tatt ut for årene 2001-2008 og sendt til NOAH av Sheryl Fink, IFAW, 01.04.09
 50. Stortingsmelding om norsk sjøpattedyrpolitikk 2003-2004
 51. 2 av 12 millioner går til mottaksleddet, dvs, Rieber og Polargodt hundekjeksproduksjon, Stortingsmelding om norsk sjøpattedyrpolitikk 2003-2004
 52. Industry Canada Trade Statistics, http:/strategis.ic.gn.ca, tatt ut for årene 2001-2008 og sendt til NOAH av Sheryl Fink, IFAW, 01.04.09
 53. Industry Canada Trade Statistics, http:/strategis.ic.gn.ca, tatt ut for årene 2001-2008 og sendt til NOAH av Sheryl Fink, IFAW, 01.04.09
 54. www.ssb.no, søk i tabell import fra Canada med varenummer 43017000 “rå hele skinn fra sel (…)”inntil 2007: Samtale med SSB 31.03.09 om opphør av dette varenummer i 2007 og overførsel til nr. 4301800 “rå hele skinn fra andre dyr enn (…)” med null i verdi, samt søk i tabell import fra Canada varenummer 43021909 “hele behandlede skinn fra andre dyr (…)” på årene 2007 (83 878 kg, firedobling fra året før) og 2008 (103 766 kg)
 55. Bergens Tidende. “Rieber legger ned” 14.04.2008.
 56. Carino.no. “Harp Seal Oil”, sist sjekket 31.05.2023.
 57. Newsweek. “Seal Slaughter Starts in Canada Just Weeks After Mothers Give Birth” 17.03.2022.
 58. Polarhistorie.no. “Personer.”
 59. “The resources”, Tore Haug i “Prospects for further sealing in the North Atlantic: Proceedings of the 13th Norwegian-RussianSymposium, Tromsø, 25-26 August 2008″, Pike, Hansen & Haug, IMR/PINRO
 60. “The resources”, Tore Haug i “Prospects for further sealing in the North Atlantic: Proceedings of the 13th Norwegian-RussianSymposium, Tromsø, 25-26 August 2008″, Pike, Hansen & Haug, IMR/PINRO
 61. “The resources”, Tore Haug i “Prospects for further sealing in the North Atlantic: Proceedings of the 13th Norwegian-RussianSymposium, Tromsø, 25-26 August 2008″, Pike, Hansen & Haug, IMR/PINRO
 62. Norge.se. (“Begge bestandene (grønlandssel og klappmyss) er voksende, og ingen av dem er truet”, sjekket mai 2007)
 63. Saksdokumenter til møte i Sjøpattedyrrådet 2008
 64. Saksdokumenter til møte i Sjøpattedyrrådet 2008
 65. Referat fra sjøpattedyrrådets møte 2008, hvor dyrevernrepresentant var tilstede
 66. SSB. Statistisk årbok 2000,Selfangst. 1821-1999.
 67. SSB. “Fra forrige årtusen Nr. 2. Isbjørnfangst 1871 - 1973. Fra fangst til fredning.
Hovedfoto: IFAW

Fakta

 • Flest selunger drepes, og de drepes midt i yngletiden.
 • I 2010 ville fiskeridirektoratet forby metodene som brukes på fangst av dyrevelferdsgrunner, men metodene brukes fortsatt.
 • 80% av selfangernes inntekter er subsidiert av staten.
 • Selfangsinspektører har avdekket stor grad av skadeskyting av selunger.
 • Selarter er blitt utrydningstruet på grunn av fangst.