Opinion

Det er godt kjent at opinionen over store deler av verden er imot selfangst. Men også i Norge er det et stort flertall imot å opprettholde denne fangsten.

NOAH har foretatt to undersøkelser om selfangst. En ble utført av Opinion AS i 2010 Opinion AS. 1 i anledning at Fiskeridirektoratet ønsket å endre reglene for selfangst av dyrevernhensyn - noe som ikke ble en realitet - samtidig som staten gikk til sak mot EU for å presse igjennom videre salg av selprodukter. Den andre undersøkelsen ble foretatt av Respons Analyse i 2020, 2 da regjeringen fjernet inspektører om bord på selfangstbåtene. Undersøkelsene viser en tydelig og økende motstand mot selfangst.

Motstand mot fangsten

Opinion AS viste at flertallet av nordmenn i 2010 var skeptiske til selfangst og en stor del var likegyldige. På spørsmål om de var for eller imot dagens selfangst hvor hovedproduktet er pels, svarte 41 % at de var mot, 23% vet ikke og 32 % at de var for. På spørsmål om de mente EU hadde rett til å innføre importforbud mot selprodukter svarte 45 % at den retten har de, mens bare 29 % var enige med norske myndigheter i at EU ikke har det. Det var dermed et klart mindretall som støttet at Norge gikk til sak mot EU i Verdens Handelsorganisasjon.

"56% av nordmenn er klart imot selfangst."

Siden 2010 var pels blitt stadig mindre populært, og selfangstnæringen forsøkte derfor å lage nye produkter av sel - selolje til kosttilskudd er nå dominerende. I 2020 stilte NOAH følgende spørsmål via Respons Analyse: «Grønnlandsselens ungeproduksjon er redusert med 40% i perioden 2012-2018. Selfangst drives primært for selpels og kosttilskudd. Fangsten er 80% subsidiert. Med dette som utgangspunkt, er du for eller imotkommersiell selfangst?» Andelen nordmenn som var mot selfangst hadde økt betraktelig; 56% svarte at de var mot, 17 % svarte vet ikke og 27% var for selfangst. Av nordmenn under 34 år, var 70 % mot selfangst. Hvis man sorterte svarene i forhold til partier, var flertallet av velgerne i MDG (87%), Venstre (83%), Rødt (79%), SV (68%), Arbeiderpartiet (57%) og Høyre (54%) mot selfangst. Hos Senterparti-velgerne var også så mye som 47% mot selfangst, mens 34 % ab KrFs og 33% av FrPs velgere var mot selfangst.

Motstand mot subsidiene

Norsk selfangst er minst 80% subsidiert av staten, og kunne ikke vært drevet hvis subsidiene ble fjernet. I realiteten betaler staten årlig for at en håndfull mennesker skal dra ut og drepe sel i yngletiden. Selfangstsubsidiene har vært upopulære lenge:

Opinion AS i 2010 viste at kun et fåtall støttet subsidiepolitikken som selfangsten nyter godt av: Hele 64% var klart imot subsidiene, og bare 13 % var for – dette var bare 2 % flere enn de som på den tiden også var for at pelsdyroppdrett skulle motta subsidier.

"68% av nordmenn er imot at selfangsten subsidieres."

Da Respons Analyse i 2020 spurte om man var for eller imot «at kommersiell selfangst skal motta subsidier fra staten», svarte 68% at de var i mot, 17% svarte vet ikke og 15% var for. 70% av respondentene opp til 44 år var imot subsidiene, og over 60% i alle aldersgrupper var imot. Brutt ned på parttilhørighet, fremsto det at opprettholdelsen av selfangst med subsidier hadde minimal støtte blant velgere: 89% Venstre-velgere, 88% Rødt-velgere, 85% MDG-velgere, 77% SV-velgere, 70% Arbeiderparti-velgere, 68% Høyre-velgere, 62% FrP-velgere og til og med 60% Senterparti-velgere var imot subsidiene. Batre KrF-velgerne skilte seg ut, men også her ville 41% av velgerne fjerne subsidiene (mens 48% var for). Det er åpenbart at selfangsten holdes kunstig i live av politikerne - på tvers av velgernes vilje.

Internasjonal motstand

Selfangstens “popularitet” er på bunn-nivå i svært mange land. 78 % av briter,3 86 % av tyskere,4 78 % av nederlendere,5 86 % av portugisere,6 74 % av belgiere,7 87 % av franskmenn,8 74 % av slovenere,9 84% av østerrikere10 og 67% av svensker,11 mener at den kommersielle selfangsten bør stoppes. Tallene for støtte til importforbudet av selprodukter til EU er jevnt over på samme nivå i de samme undersøkelsene – for noen land enda høyere, over 90 %. I Canada - hvor det også drives selfangst - er over halvparten av befolkningen imot fangsten, og 58 % er for å avslutte den kommersielle selfangsten.12

Kilder

 1. Omnibusundersøkelse for NOAH. november, 2010
 2. Respons Analyse for NOAH, 20.04.2020
 3. ORB and Ipsos-Mori, 2007
 4. TNS, februar 2006
 5. TNO NIPP, juli 2006
 6. MORI, august 2007
 7. Dedicated Research, mai 2006
 8. IPSOS, oktober 2007
 9. Ipsos-MORI, september 2007
 10. TNS Infratest, august 2007
 11. Ipsos-Mori, januar 2008
 12. Ipsos Reid, april 2008
Hovedfoto: Nigel Barker/HSUS

Fakta

• Fra 2010 til 2020 økte selfangstmotstanden hos nordmenn fra 41% til 56%.

• Kun 15% av nordmenn støtter subsidier til selfangst.

• Motstand mot selfangst i Canada, som også driver fangst, er 58%.

• I EU-land er jevnt over 60-90% imot selfangst.